Kasem Bundit University

เกี่ยวกับคณะ


ปรัชญา ปณิธาน

  1. ผลิดบัณฑิตทางวิศวกรรมที่มีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของส่วนราชการ เอกชน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  2. ค้นคว้าและวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยเฉพาะสิ่งที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ประเทศไทยโดยตรง
  3. บริการวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำทางวิศวกรรมศาสตร์แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน ที่เป็นที่ยอมรับโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่เป็นวิศวกรนักปฏิบัติ"

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ที่คิดเป็น ทำเป็น และมีคุณภาพ
  2. สร้างความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
  3. นำความรู้จากผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและบริการวิชาการ
  4. สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย