Kasem Bundit University

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


สวัสดีและขอต้อนรับเพื่อนนักศึกษาใหม่ทุกท่าน


ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตในเมืองหลวงโดยลำพังตั้งแต่อายุ 15 ปี เรียนรู้ความเหงาและพบว่าถ้าชีวิตอบอุ่นกว่านี้จะทำให้ประสิทธิภาพการศึกษาดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ ผมได้ขอให้เพื่อนคณาจารย์และรุ่นพี่ๆ ของพวกคุณช่วยทำให้ความอบอุ่นได้บังเกิดขึ้นแก่นักศึกษาใหม่ทุกคนทั้งด้านวิชาการและการดำเนินชีวิต โปรดทำตนเองให้เหมือนกับเราอยู่ในครอบครัวเดียวกัน คณาจารย์และรุ่นพี่พร้อมให้คำปรึกษากับพวกคุณทุกคนในทุกเรื่องด้วยความอบอุ่นและเต็มใจเสมอ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอำนวยพรให้คุณมีพลานามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่เข็มแข็งเพื่อให้ผ่านอุปสรรคทั้งมวลและมีอนาคตที่ดีในโอกาสต่อไป


คณบดี          
คณะวิศวกรรมศาสตร์

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย