Kasem Bundit University

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.วิญญู แสวงสินกสิกิจ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ภาวัต ไชยชาณวาทิก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.ธีรยุทธ จันทร์แจ่ม
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
น.ส.ชุติญา ชวลิตอุชุกร

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย