Kasem Bundit University

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

( บทความที่ได้ตีพิมพ์ : พ.ศ. 2554-2560 )
 1. ความเป็นมา

  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของอาจารย์ นักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป และเป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกับสังคมภายนอกในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นฐานความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านวิศวกรรมต่อไป โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ออกเป็นราย 4 เดือน (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม)

 2. วัตถุประสงค์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ดำเนินการจัดทำวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เป็นเอกสารเผยแพร่งานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  2. เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา และผลงานวิชาการของคณาจารย์ทั้งในและนอกสถาบัน ตลอดจนนักวิชาการอิสระและวิศวกรทั่วไป
  3. ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ยังผลให้มีการต่อยอดงานวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวิชาการและวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม
  4. สร้างกลไกสนับสนุนการเผยแพร่รวมถึงระบบการรวบรวมและคัดสรรผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. ประเภทบทความ

  บทความที่สามารถตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตควรเป็นบทความต่อไปนี้

  1. บทความวิจัย (Research Article) หมายถึงบทความที่ประมวลมาจากผลงานวิจัยซึ่งมีรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการศึกษาเอกสารหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีวิธีการศึกษาหรือการทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการตีความ วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยหรือได้มาซึ่งหลักการที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  2. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึงบทความที่เรียบเรียงจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วนำไปเขียนในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ บนพื้นฐานทางวิชาการ หรือเป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้สนใจทั่วไป ตัวอย่างบทความประเภทนี้ได้แก่ บทความปริทัศน์ (Review Article) บทความทางเทคนิค (Technical Article) บทความเชิงปฏิบัติในวิชาชีพ (Professional Practice) เป็นต้น
  3. บทความรับเชิญ (Invited Article) หรือบทความอื่นๆ (Other Article) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ
 4. ลักษณะบทความ

  ลักษณะบทความที่ตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตมีรายละเอียดดังนี้

  1. เป็นบทความวิจัย บทความทางวิชาการ ในลักษณะที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ ที่มีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษเป็น B5 (JIS) หรือขนาด 18.2 x 25.7 ซม. ยกเว้นบทความปริทัศน์ (Review Article) บทความรับเชิญ (Invited Article) หรือบทความอื่นๆ (Other Article) มีความยาวไม่เกิน 12 ขนาดกระดาษเป็น B5 (JIS) หรือขนาด 18.2 x 25.7 ซม. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการ
  2. เป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ
  3. เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
  4. เป็นบทความที่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศแต่มีการนำมาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ให้ผู้เขียนส่งบทความที่ได้ตีพิมพ์มาก่อนประกอบด้วย)
  5. เป็นบทความที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น เนื้อหาในบทความไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
  6. ผู้เขียนได้แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Reviewer) หรือกองบรรณาธิการแล้ว
  7. บทความในลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้นจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นกรณีเฉพาะ
 5. การประเมินบทความ

  การประเมินบทความที่ตีพิมพ์ลงในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตมีรายละเอียดดังนี้

  1. บทความทุกฉบับจะได้รับการอ่านและตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยไม่ทราบชื่อของผู้เขียนบทความ
  2. กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบบทความ ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับไปแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อผลการประเมินผ่านหรือไม่ผ่านหรือมีการแก้ไขจะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ
  3. กองบรรณาธิการสามารถแจ้งผลการพิจารณาบทความให้ผู้เขียนทราบได้ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่กองบรรณาธิการได้รับต้นฉบับ จากนั้นจึงจะแจ้งให้ทราบกำหนดการตีพิมพ์บทความนั้นต่อไป
  4. เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ 1 เล่มต่อหนึ่งบทความและหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
  5. กองบรรณาธิการขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขรูปแบบบทความที่ส่งมาตีพิมพ์และอาจจะส่งเรื่องคืนมายังผู้เขียนให้เพิ่มเติมหรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี
  6. การยอมรับการตีพิมพ์หรือปฏิเสธการตีพิมพ์บทความเป็นสิทธิของกองบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง ความถูกต้องของเนื้อหา การใช้ภาษาและรูปแบบการเขียนถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน
 6. ระยะเวลาในการรับบทความ

  เปิดรับบทความตลอดปี

 7. การส่งบทความ

  ผู้เขียนจะต้องจัดเตรียมบทความต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 1 ชุด และผู้เขียนบทความกรอกข้อมูลใบนำส่งบทความ พร้อมสแกนใบนำส่งบทความและแนบไฟล์ต้นฉบับบทความส่งมาที่ E-mail : engkasemjournal@kbu.ac.th ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://eng.kbu.ac.th หรือสมัครสมาชิกส่ง Online ได้ที่ www.tci-thaijo.org หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1211

  ผู้เขียนสามารถส่งบทความผ่านระบบ Online Journal System ได้ที่ : https://www.tci-thaijo.org

  หากมีปัญหาในการส่งบทความผ่านระบบ Online Journal System โปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ที่ 02-320-2777 ต่อ 1211

 8. ลิขสิทธิ์

  บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ห้ามนำข้อความทั้งหมดไปตีพิมพ์ซ้ำ ยกเว้นได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตแล้ว

 9. ความรับผิดชอบ

  หากบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้นเป็นบทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นหรือมีความไม่ถูกต้องในเนื้อหาของบทความ ผู้เขียนบทความนั้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 10. กระบวนการในการจัดทำบทความ

  กระบวนการในการจัดทำบทความสามารถแสดงเป็น Flow Chart ได้ดังรูปที่ 10.1

  รูปที่ 10.1 กระบวนการในการจัดทำบทความ

 11. เงินสนับสนุนค่าตอบแทน
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านและประเมินบทความจะได้ค่าตอบแทนบทความละ 1,000 บาท
  2. กองบรรณาธิการจะคัดเลือกบทความดีเด่นเพื่อให้ได้รับรางวัลบทความละไม่เกิน 10,000 บาท
 12. งบประมาณในการดำเนินการ

  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ออกเป็นราย 4 เดือน (ประจำเดือนมกราคม-เมษายน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และเดือนกันยายน-ธันวาคม) โดยฉบับแรก คาดว่าจะสามารถตีพิมพ์ได้ในเดือนมกราคม 2561 แต่ละฉบับคาดว่าจะมีจำนวนบทความไม่เกิน 10 เรื่องต่อฉบับ และจะสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์บทความปริทัศน์อย่างน้อย 1 เรื่องต่อฉบับ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจะตีพิมพ์ประมาณ 262 เล่มต่อการจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้นประมาณ 50,000 – 82,000 บาทต่อการจัดพิมพ์หนึ่งครั้ง

 13. คณะผู้จัดทำวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

  คณะผู้จัดทำวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ ฝ่ายเลขานุการ มีรายนามดังต่อไปนี้

  คณะที่ปรึกษา

  1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี
  อธิการบดี
  2. ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  3. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  4. ดร.อธิศ สุวรรณดี
  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  5. รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  6. ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

  บรรณาธิการ

  รศ.ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  รองบรรณาธิการ

  รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

  กองบรรณาธิการ

  1. ศ.ดร.ต่อกุล กาญจนาลัยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ศ.ดร.โจเซฟ เคดารีสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  4. รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทยภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  5. Prof. Dr. Belkacem ZeghmatiLaboratoire de Mathematiques et Physique des Systeme-Groupe de Mecanique Energetique, Universite de Perpignan, France
  6. รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  7. รศ.ดร.วิทยา ทิพย์สุวรรณพรสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  8. รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตรภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  9. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  10. รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  11. รศ.ดร.อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  12. รศ. บุญเลิศ สื่อเฉยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  13. รศ.ดร.เวคิน ปิยรัตน์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  14. รศ.ศันสนีย์ สุภาภาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  15. รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  16. รศ.ดร.จีรานุช เสงี่ยมศักดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  17. ผศ.ดร.มนตรี คำเงินภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  18. อ.ดร.ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุลภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
  19. อ.ดร.วศิน มหัตนิรันดร์กุลวิศวกร ที่ปรึกษาโรงงาน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  20. ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

  คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

  ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

  1. ศ.ดร.โจเซฟ เคดารีภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  2. รศ.ดร.สุนิติ สุภาพรองคณบดีฝ่ายบริหาร
  3. ผศ.วิญญู แสวงสินกสิกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
  4. อ.ภาวัต ไชยชาณวาทิกรองคณบดีฝ่ายวิจัย
  5. อ.ธีรยุทธ จันทร์แจ่มรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  6. อ.ดร.ศักดิ์ชาย รักการอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ
  7. อ.ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์อาจารย์ประจำหมวดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับวิศวกร
  8. อ.ดร.ประภาส ผ่องสนามหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  9. อ.สุวิทย์ วงศ์คุ้มสินอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  10. อ.อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะอาจารย์ประจำสำนักคณบดี
  11. อ.วรากร เกิดทรัพย์อาจารย์ประจำสำนักคณบดี
  12. อ.ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงามอาจารย์ประจำสำนักคณบดี

  ฝ่ายเลขานุการ

  1. นางสาว ยุพิน ไชยโคตร
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคณบดี
  2. นาง รุ่งนภาพร ภูธรธราช
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคณบดี
  3. นางสาว กรศิริ จันทร์สุขเจริญจินดา
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคณบดี
  4. นางสาว ขนิษฐา ศรีเจริญ
  เจ้าหน้าที่ประจำสำนักคณบดี
 14. แหล่งเผยแพร่วารสาร

  วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตจะถูกจัดส่งเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้านต่างๆ ไปยังหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
  รายชื่อหน่วยงาน/บุคคล ที่ได้รับวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

  ลำดับ บุคคล / หน่วยงาน ที่ได้รับวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
  1 ผู้เขียนบทความ
  2 บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
  3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  4 ห้องสมุดและ/หรือหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
  6 หน่วยงานราชการ/สมาคมวิชาชีพ
  7 สถาบันอาชีวศึกษา
  8 หน่วยงานเอกชน
  หมายเหตุ หากมีหน่วยงานใดต้องการวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต โปรดแจ้งทางกองบรรณาธิการเพื่อดำเนินการจัดส่งให้ในโอกาสต่อไป
 15. เอกสารประกอบ
  เอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำวารสารประกอบด้วย ดาวน์โหลด
  หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ
  แบบฟอร์มการประเมินบทความ (ภาษาไทย)
  แบบฟอร์มการประเมินบทความ (ภาษาอังกฤษ)
  แบบฟอร์มการส่งบทความต้นฉบับ
  รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาไทย)
  รูปแบบการพิมพ์บทความ (ภาษาอังกฤษ)
 16. รายชื่อบทความที่ได้ตีพิมพ์ลงวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
  รายชื่อบทความ คลิกดู/ดาวน์โหลด
  รายชื่อบทความในช่วงปี พ.ศ. 2554-2560
สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย