Kasem Bundit University

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559


 1. ระบบการจัดการศึกษา
 2. 1.1 ระบบ
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกำหนดต่างๆ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2549 (ภาคผนวก จ)

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
  ไม่มี

  1.4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายเทคนิคอุตสาหกรรมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือมีความรู้ตามที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนด หรือเทียบเท่า
         2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเทคนิคอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549
         3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2549 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

  1.5 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
  เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัส รายวิชาฟิสิกส์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ทำให้เกิดปัญหา ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติทั้งผู้สอนและผู้เรียน

  1.6 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา

         1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม
         2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำ และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำได้
         3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลป-ศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
         4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม

 3. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธาหรือการฝึกงาน)
 4. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้กำหนดรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. ส่วนรายวิชาการฝึกงาน สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ

  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
         2.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการจากสถานประกอบการ และมีความเข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
         2.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
         2.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
         2.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน-ประกอบการได้
         2.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

  2.2 ช่วงเวลา
  เรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 4 และเรียนวิชาการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3

  2.3 การจัดเวลาและตารางสอน
  - วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
  - วิชาฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการจัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน
 6. ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยสามารถออกแบบและมีการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กำหนด

  3.1 คำอธิบายโดยย่อ
  โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

  3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
  นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมคือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำโครงงาน รวมไปถึงการพัฒนาการนำเสนอ

  3.3 ช่วงเวลา
  ภาคการศึกษาที่1-2 ของปีการศึกษาที่ 4

  3.4 จำนวนหน่วยกิต
  4 หน่วยกิต

  3.5 การเตรียมการ
  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 1 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน

  3.6 กระบวนการประเมินผล
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการจัดทำโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอขั้นตอนและวิธีการทำงานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย