Kasem Bundit University

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554


 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
 2. ภาษาไทย :
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  ภาษาอังกฤษ :
  Bachelor of Engineering Program in Electronics and
  Telecommunications Engineering
 3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 4. ชื่อเต็ม (ไทย) :
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
  ชื่อย่อ (ไทย) :
  วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
  Bachelor of Engineering (Electronics and Telecommunications Engineering)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
  B.Eng. (Electronics and Telecommunications Engineering)
 5. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
 6. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 7. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 8. รวม 148 หน่วยกิต

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. 5.1 รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 12. หลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์ TQF. พ.ศ. 2554

  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯในการประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่10 เดือน พฤษภคม พ.ศ. 2554

  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 13. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
 14. หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ในปีการศึกษา 2556

 15. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 16. 8.1 พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกร
  8.2 ตำแหน่งวิศวกร หรือ บุคลากร ในหน่วยงานภาครัฐ
  8.3 ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง
  8.4 นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ปรัชญา
 2. ผลิตวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมเป็นอย่างดี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ทั้งงานราชการ บริษัทเอกชน และ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม แก่หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปและส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ

 3. วัตถุประสงค์
 4. 2.2.1 ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมา-คารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

  2.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

  2.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

  2.2.4 ผลิตบัณฑิตให้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  2.2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี


 1. ระบบการจัดการศึกษา
 2. 1.1 ระบบ
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข)

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการของคณะ

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
  ไม่มี

  1.4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
         2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โทรคมนานคม หรือ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549
         3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2549

  1.5 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
  เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัส รายวิชาฟิสิกส์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ทำให้เกิดปัญหา ในระหว่างการเรียนการสอนทั้งผู้สอนและผู้เรียน

  1.6 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา

         1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม
         2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำ และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำได้
         3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักศึกษาทั่วไป หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
         4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม

 3. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธาหรือการฝึกงาน)
 4. จัดให้มีการฝึกงานทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เนื่องจากผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้กำหนดรายวิชาการฝึกงาน

  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
         2.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จากสถานประกอบการ และมีความเข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
         2.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
         2.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
         2.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
         2.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

  2.2 ช่วงเวลา
  วิชาการฝึกงานใน ภาคฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3

  2.3 การจัดเวลาและตารางสอน
  วิชาฝึกงานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน
 6. ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สามารถออกแบบวงจรด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม การสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กำหนด

  3.1 คำอธิบายโดยย่อ
  โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

  3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
  นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมคือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

  3.3 ช่วงเวลา
  ภาคการศึกษาที่..1,2..ของปีการศึกษาที่ 4

  3.4 จำนวนหน่วยกิต
  4 หน่วยกิต

  3.5 การเตรียมการ
  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการโครงงาน ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 เพื่อ ให้นักศึกษา มีการค้นคว้า ทดลองบางส่วน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงงาน จัดเตรียมอาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล และมีการนำเสนอผลงานด้วยวาจาและเอกสารต่อกรรมการสอบ

  3.6 กระบวนการประเมินผล
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอขั้นตอนและวิธีการทำงานของนักศึกษา และนำเสนอผลงานด้วยวาจาและเอกสารต่อคณะกรรมการสอบโครงงานเมื่อสิ้นสุดปลายภาคการศึกษา

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย