Kasem Bundit University

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554


 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
 2. ภาษาไทย :
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  ภาษาอังกฤษ :
  Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
 3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 4. ชื่อเต็ม (ไทย) :
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  ชื่อย่อ (ไทย) :
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
  Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
  B.Eng. (Electrical Engineering)
 5. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
 6. เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆเข้าด้วยกันโดยเฉพาะ องค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และระบบจำลอง องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้ นอกจากนี้วิศวกรไฟฟ้าต้องสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม มีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม และ จริยธรรมที่ดีงาม

 7. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 8. รวม 146 หน่วยกิต

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. 5.1 รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 12. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่1/2554วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 13. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
 14. หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในปีการศึกษา 2556

 15. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 16. 8.1 พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกร
  8.2 ตำแหน่งวิศวกรประจำในหน่วยงานของภาครัฐ
  8.3 ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  8.4 ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  8.5 นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ปรัชญา
 2. ผลิตวิศวกรไฟฟ้าระดับปริญญาตรี ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั่วไปได้เป็นอย่างดี มีความชำนาญเฉพาะสาขาฯ เพื่อป้อนตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการ และ เอกชน และเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี

 3. วัตถุประสงค์
 4. 2.2.1 ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

  2.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

  2.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

  2.2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะ ในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  2.2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทยภาษาต่าง-ประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี


 1. ระบบการจัดการศึกษา
 2. 1.1 ระบบ
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข)

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
        ไม่มี

  1.4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตามที่กระทรวง ศึกษาธิการกำหนด หรือเทียบเท่า
         2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลังหรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549
         3. มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2549

  1.5 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
  เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัส รายวิชาฟิสิกส์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ทำให้เกิดปัญหาในระหว่างการเรียนการสอนทั้งผู้สอนและผู้เรียน

  1.6 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา

         1 จจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม
         2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำ และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำได้
         3 จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าวโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษทั่วไป หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
         4 จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม

 3. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
 4. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรจึงได้กำหนดรายวิชาการฝึกงานวิศวกรรม อยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
         2.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสถานประกอบการ และมีความเข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
         2.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
         2.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
         2.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
         2.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

  2.2 ช่วงเวลา
  เรียนวิชาการฝึกงานวิศวกรรม ในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3

  2.3 การจัดเวลาและตารางสอน
  วิชาการฝึกงานวิศวกรรมจัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน
 6. ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยสามารถออกแบบและมีการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กำหนด

  3.1 คำอธิบายโดยย่อ
  โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

  3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
  นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมคือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำโครงงาน 1 และโครงงาน 2 รวมไปถึงวิธีการนำเสนอ

  3.3 ช่วงเวลา
  ภาคการศึกษาที่1-2 ของปีการศึกษาที่ 4

  3.4 จำนวนหน่วยกิต
  จำนวน 4 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา วฟ.470 การศึกษาโครงงานวิศวกรรม 1 หน่วยกิต และรายวิชา วฟ.471 โครงงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต

  3.5 การเตรียมการ
  มีการจัดการเรียนวิชาการศึกษาโครงงานวิศวกรรมใน ภาคเรียนที่1 ของปีการศึกษาที่4 เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล มีการ จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน ส่วนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 จัดการเรียนวิชาโครงงานวิศวกรรมโดยทำการศึกษาทดลองและพัฒนาโครงงานตามหัวข้อที่ได้นำเสนอไว้แล้ว เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะมีการประมวลผลด้วยขบวนการสอบปากเปล่า และจะต้องจัดส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

  3.6 กระบวนการประเมินผล
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการจัดทำโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอขั้นตอนและวิธีการทำงานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย