Kasem Bundit University

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554


 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
 2. ภาษาไทย :
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ภาษาอังกฤษ :
  Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
 3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 4. ชื่อเต็ม (ไทย) :
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  ชื่อย่อ (ไทย) :
  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
  B.Eng. (Computer Engineering)
 5. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
 6. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 7. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 8. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. 5.1 รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
        การจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 12. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่…1.…วันที่…10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554…..

  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่…4/2554 วันที่…1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554………………….. เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 13. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
 14. หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2556

 15. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 16. 8.1 พนักงานในสถานประกอบการเอกชน ในตำแหน่งวิศวกร
  8.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกร และหรือ นักวิชาการ และหรือ เจ้าหน้าที่ และหรือพนักงาน
  8.3 ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  8.4 ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  8.5 นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ปรัชญา
 2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย และ ซอฟต์แวร์ ของระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. วัตถุประสงค์
 4. 2.2.1 ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

  2.2.2 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

  2.2.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

  2.2.4 ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  2.2.5 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี


 1. ระบบการจัดการศึกษา
 2. 1.1 ระบบ
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ง)

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
  -

  1.4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
         2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ค)
         3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2549 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร (ภาคผนวก ค)

  1.5 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
  เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาชีพซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัสรายวิชาฟิสิกส์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ทำให้เกิดปัญหา ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติทั้งผู้สอนและผู้เรียน

  1.6 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา

         1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม
         2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาแนะนำ และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำได้
         3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
         4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
         5. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเลือกแขนงวิชา เพื่อเป็นการแนะแนวการเลือกแขนงวิชา

 3. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือการฝึกงาน)
 4. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้กำหนดรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. ส่วนรายวิชาการฝึกงาน สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ซึ่งรายวิชาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
         2.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถานประกอบการและมีความเข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
         2.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
         2.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
         2.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการ
         2.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

  2.2 ช่วงเวลา
  เรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 และเรียนวิชาการฝึกงานในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3

  2.3 การจัดเวลาและตารางสอน
  - วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
  - วิชาฝึกงานทางวิศวกรรมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน
 6. ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยสามารถการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กำหนด

  3.1 คำอธิบายโดยย่อ
  โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

  3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
  นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมคือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.3 ช่วงเวลา
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และ โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4

  3.4 จำนวนหน่วยกิต
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 หน่วยกิต
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3 หน่วยกิต

  3.5 การเตรียมการ
  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงาน ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 3 เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน

  3.6 กระบวนการประเมินผล
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอขั้นตอนและวิธีการทำงานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย