Kasem Bundit University

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556


 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
 2. ภาษาไทย :
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  ภาษาอังกฤษ :
  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
 3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 4. ชื่อเต็ม (ไทย) :
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  ชื่อย่อ (ไทย) :
  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
  Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) :
  B.Eng. (Civil Engineering)
 5. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
 6. เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงต้องสามารถประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆ เข้าด้วยกันโดยเฉพาะองค์ความรู้แขนงต่างๆ ด้านวิศวกรรมโยธา อันประกอบด้วย ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพีและฐานราก วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมการทาง และการบริหารจัดการงานก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ทั้งหมดไปแก้ปัญหาจริงได้ นอกจากนี้วิศวกรโยธาต้องมีสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม มีวินัย จรรยาบรรณ คุณธรรม และ จริยธรรมที่ดีงาม

 7. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 8. รวม 146 หน่วยกิต

 9. รูปแบบของหลักสูตร
 10. 5.1 รูปแบบ
        หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  5.2 ภาษาที่ใช้
        ภาษาไทย
  5.3 การรับเข้าศึกษา
        รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
        ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 11. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 12. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1 /2556 วันที่ 7 มิถุนายน 2556

  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (2) /2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 13. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
 14. หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา วิชาวิศวกรรมโยธาในปีการศึกษา 2558

 15. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 16. 8.1 พนักงานในสถานประกอบการ ในตำแหน่งวิศวกร
  8.2 วิศวกรในหน่วยงานของรัฐ
  8.3 ผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาที่ ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  8.4 ประกอบธุรกิจของตนเองด้านวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  8.5 นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน


ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ปรัชญา
 2. มุ่งมั่นสู่การเป็นหลักสูตรที่ผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพ มีพื้นฐานความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไปเป็นอย่างดี มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพทั้งในด้านการวิเคราะห์ทางทฤษฎีและการเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ อุทิศตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติสืบไป

 3. ความสำคัญ
 4. ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ราชการและเอกชน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงความต้องการบุคลากรในการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีสำหรับใช้ภายในประเทศและเพื่อรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 5. วัตถุประสงค์
 6. 3.3.1 ผลิตบัณฑิตเป็นวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในแขนงต่างๆ อันได้แก่ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมการทาง และวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

  3.3.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีและยังเป็นนักปฏิบัติเชิงรุกที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ ปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ มีจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาสังคมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  3.3.3 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

  3.3.4 ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

  3.3.5 ผลิตบัณฑิตให้มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

  3.3.6 ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี


 1. ระบบการจัดการศึกษา
 2. 1.1 ระบบ
  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549

  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
  มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
  -

  1.4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วกิตขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2549
         3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระบบหน่วยกิต ขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

  1.5 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
  เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะรายวิชาชีพ ซึ่งต้องอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ รายวิชาแคลคูลัส รายวิชาฟิสิกส์และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล แต่จากประสบการณ์ในหลักสูตรที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ก่อนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบว่า รายวิชาพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอต่อการมาต่อยอดในระดับอุดมศึกษา ทำให้เกิดปัญหา ในระหว่างการเรียนการสอนภาคปกติทั้งผู้สอนและผู้เรียน

  1.6 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา

         1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในรั้วของมหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรมให้เหมาะสม
         2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ให้แก่อาจารย์ทุกคนทำหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้คำปรึกษาแนะนำ และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งสามารถเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำได้
         3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
         4. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม

 3. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธาหรือการฝึกงาน)
 4. ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้กำหนดรายวิชาฝึกงานวิศวกรรมโยธา ซึ่งรายวิชานี้จัดอยู่ในกลุ่มวิชาแกน เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

  2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

   ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
         2.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาจากสถานประกอบการ และมีความเข้าใจในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
         2.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนำไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องมือ และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
         2.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
         2.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
         2.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

  2.2 ช่วงเวลา
  เรียนวิชาฝึกงานวิศวกรรมโยธาในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3

  2.3 การจัดเวลาและตารางสอน
  วิชาฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน
 6. ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยสามารถออกแบบและมีการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิศวกรรมโยธา โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ได้ตามเวลาที่กำหนด

  3.1 คำอธิบายโดยย่อ
  โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

  3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
  นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมคือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมโยธา มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำโครงงาน รวมไปถึงวิธีการนำเสนอ

  3.3 ช่วงเวลา
  ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4

  3.4 จำนวนหน่วยกิต
  4 หน่วยกิต ประกอบด้วย รายวิชา วย.426 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 จำนวน 1 หน่วยกิต และ รายวิชา วย.428 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 จำนวน 3 หน่วยกิต

  3.5 การเตรียมการ
  มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาโครงงานวิศวกรรมในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 เพื่อเสนอหัวข้อในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารย์ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน

  3.6 กระบวนการประเมินผล
  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการจัดทำโครงงาน โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอขั้นตอนและวิธีการทำงานของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน

สารจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาเทคโนโลยีวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คู่มือนักศึกษา
Website คณะวิศวกรรม เวอร์ชั่นเก่า
ศูนย์คิลปวัฒนธรรมมอญ บางกระดี
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัย