ข่าวประชาสัมพันธ์

   

 

 

 

ขอความร่วมมีออาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตอบแบบประเมิน

แบบประเมินที่ 1 - 3 สำหรับนักศึกษา

    1.  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สำหรับนักศึกษา)

 

    2.  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สำหรับนักศึกษา)

 

    3.  แบบประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้คำปรึกษาการบริการด้านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2557  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สำหรับนักศึกษา)

 

แบบประเมินที่ 4 สำหรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

 

    4.  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่)

 

  


♦ โครงการอบรมเรื่อง  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  :  พื้นฐานการออกแบบ     วันที่  22 - 23  สิงหาคม  2558  เข้าโครงการ CPD  ของสภาวิศวกร  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ  18  PDU

 

♦ โครงการอบรมเรื่อง  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  :  การประยุกต์และองค์อาคารพิเศษ      วันที่  25 - 27  กันยายน  2558  เข้าโครงการ CPD  ของสภาวิศวกร  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ  27  PDU

 

♦ เชิญนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมปฐมนิเทศและกิจกรรมวิศวสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

 

 ♦  กำหนดตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะวิศรกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557

 

 

  •  นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในภาคฤดูร้อน/56 ให้ยื่นเรื่องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2557   ที่ห้องสำนักคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  (อาคาร 2 ชั้น 3)